Skogsarbete, verktyg

Det har funnits många olika verktyg för skogsarbetet, några välutvecklade uni­ver­salverktyg som yxan, några nyutvecklade och mycket speciella, som stämp­elyxan och krönyxan, andra generella men nya, framdrivna av det intensiva arbetet i kommersiell skogsdrift, till exempel timmersax och björn. Det intensivaste utvecklingsarbetet kretsade kring sågen, emellertid.